Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností: HV ELEKTRO s.r.o. , IČO: 25576551, se sídlem Nádražní 326, Modřice, 664 42, dále jako „prodávající“

 

1.    Záruka za jakost.

 1.1   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující věc převzal:

1.1.1         Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly. A chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce.

1.1.2         Se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

1.1.3         Je věc v odpovídajícím množství, míře, nebo hmotnosti.

1.1.4         Vyhovuje věc požadavkům právních předpisů

1.2   Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

1.3   Kupující je povinen při převzetí od dopravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

 

2.    Způsob uplatnění reklamace.

 2.1   Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2   Kupují má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího na jeho provozovně Nádražní 326, Modřice 664 42.

2.3   Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou pracovní dobu.

2.4   Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího, nebo v místě kupujícímu bližší.

2.5   Kupující je při reklamaci povinen doložit datum koupě daného zboží. A to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.6   Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již minulosti, pokud na ní byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

  

3.    Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace.

 3.1   Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu, nebo na záručním listě, či jiném takovém dokumentu.

3.2   Záruční lhůta pro spotřebitele (ne IČO) činí pro nové zboží 24 měsíců.

3.3   Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží dále užívá, ačkoli o vadě ví.

3.4   Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej tudíž nemůže užívat.

3.5   Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k případnému odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace, pokud bude uznána jako oprávněná, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn, bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace, vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení reklamace není možné vůbec, nebo včas uskutečnit.

3.6   Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených a prokazatelných nákladů spojených s uplatněním reklamace.

3.7   V případě vyřešení reklamace výměnou zboží, neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuj běh lhůty reklamovaného zboží.

  

4.     Výjimky z odpovědnosti za vady.

4.1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1         Je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.

4.1.2         Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží.

4.1.3         Vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplívá-li to z povahy věci.

4.1.4         Mechanické poškození zboží kupujícím, nebo osobou obsluhující zboží.

4.1.5         Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.

4.1.6         Provedení nekvalifikovaného zásahu, či změny parametrů.

4.1.7         Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno.

4.1.8         Poškození v důsledku vyšší moci.

  

5.     Závěrečná ustanovení.

 5.1   Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. Prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci, jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedených na seznamu Evropské unie.

 

 Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2023