Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

I.

Předmět Všeobecných smluvních podmínek

1.       Předmětem těchto Všeobecných smluvních podmínek (dále také jen „VSP“) je podrobnější úprava některých podmínek, otázek, práv a povinností mezi kupujícím a společností HV ELEKTRO s.r.o., IČ: 25576551, se sídlem Modřice, Nádražní 326, PSČ 664 42, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, jakožto prodávajícím v rámci veškerých uzavřených kupních smluv, kde oba účastníci vystupují v tomto postavení, zejména pak úprava pravidel pro dodávky zboží a jeho úhradu.

2.       Tyto VSP upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím jako podnikateli v rámci jejich podnikatelské činnosti.

3.       Prodávající se zavazuje na základě objednávek kupujícího akceptovaných ze strany prodávajícího, resp. dílčích kupních smluv, dodat objednané zboží a umožní převést vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu řádně a včas sjednanou kupní cenu.

4.       Strany se dohodly, že do doby úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího, tzn., strany si sjednávají výhradu vlastnického práva ve prospěch prodávajícího dle § 2132 Občanského zákoníku).

II.

Objednávka

1.     Objednávka kupujícího (návrh na uzavření smlouvy) musí obsahovat alespoň:

- označení prodávajícího

- označení kupujícího

- předmět dodávky

- údaj o ceně (ať již uveden číselným údajem či odkazem na cenovou nabídku prodávajícího)

- množství

- termín dodání

- místo (místa) dodání

2.    V případě, že v objednávce není uvedena cena, je smlouva přesto platně uzavřena v případě, že kupující (objednatel) jednoznačně vymezil předmět dodávky (zboží) s tím, že v takovém případě platí aktuální prodejní cena prodávajícího dle jeho Aktuálního ceníku (jak je tento pojem definován níže). V případě, že kupující neoznačil místo dodání zboží, dodá prodávající zboží na adresu, která je sídlem kupujícího, nedohodnou-li se dodatečně smluvní strany jinak.

III.

Cena

1.       Cena za dodávané zboží je uvedena v aktuálním ceníku prodávajícího, který je kupujícímu odpovídajícím způsobem zpřístupněn před uzavřením kupní smlouvy, popřípadě naceněním konkrétního požadavku kupujícího.  Tento ceník je dostupný na vyžádání mailem nebo na adrese podávajícího V ceně není zahrnuta doprava zboží, kterou je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat společně s cenou zboží.

2.       Prodávající je oprávněn ceny uvedené v ceníku jednostranně upravovat a aktualizovat.

3.       Prodávající si vyhrazuje právo připočítat ke sjednané kupní ceně nezbytně nutné náklady na zpětný odběr, zpracování a odstranění elektro zařízení a elektro odpadu, a to až do výše částky, kterou prodávající uhradí příslušné právnické osobě zajišťující společné plnění povinností výrobců podle zvláštního právního předpisu. Při snížení těchto nákladů je prodávající povinen odpovídajícím způsobem výslednou cenu snížit. Výsledná cena po její případné uvedené odchylce nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o změně nezbytně nutných nákladů. Kupující se zavazuje uhradit takto stanovenou výslednou cenu prodávajícímu.

4.       Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že prodávající nijak neurčuje ceny pro další prodej zboží koncovým zákazníkům. Prodávající může podle svého uvážení uvést doporučené ceny pro další prodej zboží koncovým zákazníkům, které vychází z jeho expertízy, ovšem dodržování těchto doporučení nebude žádným způsobem kontrolovat či vymáhat.

IV.

Dodávky

1.       Jednotlivé dodávky zboží budou prodávajícím realizovány na základě prodávajícím přijatých objednávek kupujícího zasílaných poštou, e-mailem, telefonicky, www.hvelektro.cz, ve kterých bude specifikován druh zboží, množství, cena a doba dodání. Smluvní strany považují za nesporné, že podmínky koupě zboží jsou upraveny zejména ve VSP a v Aktuálním ceníku. V případě rozporu mezi objednávkou a VSP mají přednost ujednání uvedená v objednávce. Tyto objednávky se považují za akceptaci ze strany kupujícího v reakci na předchozí nabídku prodávajícího, který již podstatné údaje o své nabídce zveřejnil v Aktuálním ceníku, v katalogu či v reklamních letácích. Přijetí objednávky je vůči prodávajícímu účinné a závazné okamžikem zaslání potvrzení o přijetí objednávky spolu s kladným sdělením o možnostech dodávky požadovaného zboží. Tento úkon provede prodávající vůči kupujícímu prostřednictvím předem zvoleného prostředku komunikace, především, formou e-mailu, pošty nebo telefonicky. Pokud budou ze strany prodávajícího sděleny odchylné podmínky možnosti dodávky zboží oproti objednávce ze strany kupujícího, považují se tyto odchylky za změnu kupní smlouvy, tj. kupní smlouva bude uzavřena za účinnosti odchylných podmínek stanovených prodávajícím v souladu s § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Uvedené neplatí v případě, že kupující prodávajícímu ve lhůtě 24 hodin od doručení upravených podmínek dodání zboží písemně sdělí, že nemá zájem na dodání zboží za upravených podmínek; v takovém případě kupní smlouva není uzavřena.

2.       V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 (deseti) % z ceny objednaného zboží (bez DPH) za každou jednotlivou dodávku zboží, s jejímž převzetím je kupující v prodlení  Minimální výše smluvní pokuty se stanovuje na 10.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná na základě daňového dokladu – faktury, a to ve lhůtě 7 dnů od data vystavení uvedeného v daňovém dokladu, pokud není uveden jiný okamžik splatnosti. Sjednanou smluvní pokutou a jejím uhrazením není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody v plném rozsahu.

V.

Místo plnění a způsob dopravy

1.       Místem plnění konkrétních dodávek zboží se rozumí sídlo, popřípadě provozovny kupujícího uvedené v objednávce. Dopravu zboží zajišťuje prodávající s tím, že pro realizaci dopravy je potřeba naplnit závozový limit pro každé dodací místo zvlášť a to ve výši 10 000,- bez DPH a RP.

2.       Prodávající může jednostranně měnit výši závozového limitu a to zveřejněním nové výše  závozového limitu prostřednictvím serveru www.hvelektro.cz  nejpozději 3 dny před platností nové výše limitu

3.       V případě, že pro dodávku zboží využívá prodávající externích dopravců, dochází k předání zboží, včetně přechodu nebezpečí práva za škodu na kupujícího předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

VI.

Odpovědnost za vady zboží

1.       Kupující se zavazuje převzetí zboží prodávajícímu písemně potvrdit, a to s uvedením druhu množství a stavu převzatého zboží. Písemné potvrzení o převzetí zboží musí být opatřeno podpisem osoby oprávněné za kupujícího v této věci jednat.

2.       Smluvní strany zakládají vyvratitelnou právní domněnku, že je-li zboží dodáno s vadami, jedná se o nepodstatné porušení kupní smlouvy. Prokáže-li kupující, že dodáním zboží s vadami byla dílčí kupní smlouva porušena podstatným způsobem, je kupující oprávněn požadovat odstranění vad. Není-li to možné, je kupující oprávněn požadovat dodání nové věci bez vad nebo doplnění chybějícího zboží. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že není v případě dodání zboží s vadami, kterými je smlouva porušena podstatným způsobem, oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny ani odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající vady odstraní (dodání náhradního zboží za zboží vadné, doplnění chybějících kusů, etc.) v dodatečně poskytnuté lhůtě o délce minimálně 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace zboží ze strany kupujícího.

3.       Je-li dodáním zboží s vadami porušena dílčí kupní smlouva nepodstatným způsobem, může kupující požadovat odstranění vad. Není-li to možné, je oprávněn požadovat dodání nového nebo chybějícího zboží. Kupující není v případě dodání zboží s vadami, kterými je smlouva porušena nepodstatným způsobem, oprávněn požadovat slevu z ceny, vyjma případů, kdy prodávající vady zboží neodstraní ani v dodatečně poskytnuté lhůtě o délce minimálně 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zboží.

4.       Kupující bere na vědomí, že reklamační podmínky jsou blíže specifikovány ve Všeobecných podmínkách pro reklamační řízení a pro svoz zboží k reklamaci dopravou HV ELEKTRO, popřípadě dle dohod.

5.       Odpovědnost za vady se nevztahuje na:

-         závady způsobené nevhodným nebo neadekvátním zacházením, používáním nebo údržbou zboží kupujícím;

-         závady vzniklé mechanickým poškozením zboží kupujícím;

-         závady vzniklé skladováním nebo provozem v nevhodných prostorách, závady vzniklé neautorizovanými opravami nebo modifikacemi zboží způsobené kupujícím;

-         škody způsobené tzv. vyšší mocí.


6.       Záruční doba se sjednává na dobu 24 Měsíců, tato lhůta začíná běžet datem vystavení dokladu konečnému spotřebiteli kupujícím případně uplynutím 12 měsíců od data nabývací faktury vystavené prodávajícím, rozhodující skutečností je situace, která nastane dříveVII.

Platební podmínky

1.       Za každou dílčí dodávku zboží se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu cenu určenou na základě těchto VSP, a to po realizaci každé dílčí dodávky zboží, tzn. po dodání objednaného zboží kupujícímu v souladu s čl. V. VSP. Cena za dodávku zboží je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím se splatností uvedenou na každé jednotlivé faktuře.

2.       V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny za dodané zboží dle odst. 1 tohoto článku, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

VIII.

Obaly a balení, recyklační příspěvky

1.        Zboží bude baleno v kartonech, uloženo a řádně zajištěno pro účel přepravy dle obvyklých zvyklostí, aby nedošlo k jeho poškození.

2.        Prodávající v souvislosti s § 5 odst. 1 zák. č 477/2001 Sb., o obalech potvrzuje, že dodržuje povinnosti z tohoto zákona vyplývající, zejména, že plní povinnosti § 3 a § 4 ve vztahu k obalům, které uvádí na trh.

IX.

Rozhodování sporů

1.       Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z Rámcové smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností obecnými soudy České republiky. Stanovuje se místní příslušnost podle sídla prodávajícího.

X.

Ochrana informací

1.       Kupující je povinen utajit veškeré informace, které se dozvěděl v rámci uzavírání a plnění smlouvy a jednotlivých dílčích kupních smluv, tvořící jejich obsah, a informace, materiály, soubory nebo jiné dokumenty, které si sdělí nebo jinak vyplynou. Kupující odpovídá za jakékoliv zneužití nebo neoprávněné užití důvěrných informací. V případě, že kupující zjistí, že došlo nebo může dojít k prozrazení resp. získání důvěrných informací neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o této skutečnosti prodávajícího a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku újmy nebo k jejímu maximálnímu omezení.


XI.

Ostatní ujednání

1.       Prodávající může tyto Všeobecné smluvní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Změna bude kupujícímu oznámena způsobem stanoveným v čl. IV. těchto VSP pro potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Kupující má právo odmítnout navrhované změny VSP a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě 30 dnů od oznámení změny VSP.

2.       V případě, že kupující poruší jakékoli ustanovení smlouvy včetně jejích příloh, je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu, nejpozději však 3. pracovní den od odeslání. Prodávající může smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 2 měsíců, přičemž tato doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Prodávající může z důvodu porušení dílčí smlouvy nebo smlouvy odstoupit od kterékoli dílčí kupní smlouvy, přičemž takové odstoupení nebude mít vliv na trvání a platnost jiných dílčích kupních smluv ani smlouvy. Prodávající je za stejných podmínek jako dle tohoto odstavce oprávněn odstoupit od smlouvy také pouze částečně, a to v rozsahu práv a povinností smluvních stran souvisejících s provozem distribučního systému provozovaného Prodávajícím, inkorporovaných do smlouvy samostatným dodatkem či jiným způsobem. Prodávající je rovněž oprávněn smlouvu částečně vypovědět v rozsahu dle předchozí věty tohoto odstavce bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 15 dní, přičemž tato doba počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi kupujícímu. Částečné ukončení smlouvy odstoupením či výpovědí ve smyslu tohoto odstavce nemá vliv na zbylá ustanovení smlouvy.

3.       Smluvní strany prohlašují, že veškerá ustanovení, dodatky a doložky v těchto podmínkách a smlouvě jsou jim srozumitelné, nejsou pro ně nevýhodné, dále že smlouva nebyla uzavřena adhezním způsobem, tedy že se nepoužijí ustanovení § 1798, 1799 a 1800 Občanského zákoníku.

4.       Smluvní strany prohlašují, že ani jedna z nich není slabší stranou ve smyslu § 433 Občanského zákoníku.

5.       Kupující výslovně stvrzuje, že byl s těmito VSP seznámen a souhlasí s tím, že tyto VSP tvoří nedílnou součást smlouvy a všech dílčích kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. Ujednání ve smlouvě mají vždy přednost před zněním VSP.

6.       Jednotlivé kontaktní údaje pro komunikaci prodávajícího a kupujícího dle těchto VSP budou uvedeny v příslušných kupních smlouvách.

7.       Prodávající je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z smlouvy a dílčích kupních smluv na třetí osobu. Kupující tak smí učinit pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

8.       Prodávající je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku oproti pohledávce kupujícího. Kupující tak smí učinit pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

9.       Vyšší mocí se pro účely smlouvy a dílčích kupních smluv rozumí okolnosti, kterými se prokáže, že ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Strany, a to zejména, nikoli však výlučně živelné události, války, změna politické situace, stávka, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z smlouvy a dílčích kupních smluv, nebo jakákoli jiná podobná příčina, událost, či skutečnost. Zásahy vyšší moci jsou důvodem k odkladu plnění smluvní povinnosti na straně kupujícího anebo prodávajícího po dobu a v rozsahu existence uvedených okolností. Nároky na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení ani nárok na náhradu újmy ve prospěch jedné smluvní strany nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti druhé smluvní strany dojde v důsledku vyšší moci. Smluvní strany souhlasí, že za vyšší moc se nepovažuje epidemie nemoci COVID-19.